Kế hoạch số 05-KH/NVHSV v/v tổ chức Cuộc thi Thiết kế biểu trưng Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh.

Kế hoạch số 01-KH/NVHSV v/v tổ chức Tháng Thanh niên năm 2020


Chương trình 01-CTr/NVHSV về Chương trình năm 2020 của Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh