Nhà Văn hóa Sinh viên do Giám đốc điều hành theo chế độ thủ trưởng, nghĩa là toàn thể Công chức – Viên chức – Lao động phải chấp hành quyết định, sự điều hành, phân công, theo dõi và sự đôn đốc của thủ trưởng theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của cơ quan. Lãnh đạo NVHSV gồm: Ban Giám đốc và Trưởng, Phó phòng hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý Nhà Văn hóa Sinh viên.

Ban Giám đốc: gồm Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Các phòng hoạt động theo khối, đảm bảo về chức năng, nhiệm vụ và chuyên môn được phân công.

1.Khối Đảm bảo, gồm 02 phòng:

     a. Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị.

     b. Phòng Tài chính.

2. Khối Văn hóa – Thể thao – Sự kiện, gồm 03 phòng:

     a. Phòng Văn hóa nghệ thuật.

     b. Phòng Thể dục thể thao.

     c. Phòng Sự kiện kỹ năng.

3. Khối Giáo dục – Đào tạo, gồm 02 phòng:

     a. Phòng Khoa học giáo dục.

     b. Phòng Đào tạo.

NHÀ VĂN HÓA SINH VIÊN

Trụ sở chính: số 643 đường Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP. HCM.

Điện thoại: (028) 3835 1118  – Fax: (08) 3835 1109

Cơ sở tại Đại học Quốc gia TP.HCM: Đường Lưu Hữu Phước, Khu phố Tân Lập, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (028) 3636 2407 – Fax: (08) 3835 1109

Mã số thuế: 0302843888

Email: vanphong@nhavanhoasinhvien.vn

Facebook: Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh.

Website: www.nhavanhoasinhvien.vn